Vanwege het statutair aftreden van twee bestuursleden, is Stichting Popcultuur Neushoorn op zoek naar twee nieuw bestuursleden die energie, zin en tijd hebben om hun bijdrage te leveren de verdere ontwikkeling van het centrum voor popcultuur Neushoorn voor de komende 5 – 50 jaar.

De organisatie

Neushoorn is een organisatie met een stevige professionele basis, die zichzelf voortdurend ontwikkelt. In het markante gebouw staan de deuren altijd open voor iedereen die iets positiefs wil komen halen of brengen. Voor huurders, artiesten en gasten wil Neushoorn een warm bad zijn, waarbij sprake is van excellente hospitality.

Neushoorn biedt een podium voor populaire cultuur. Middels een kwalitatief uitstekend productieproces, realiseert Neushoorn eigen en ingebrachte programmering, waarbij veel ruimte wordt geboden aan talentontwikkeling en R&D. Uitgangspunt daarbij is dat Neushoorn een podium en infrastructuur biedt voor alle Leeuwarders. Neushoorn wil een fijne en veilige plek zijn waar iedereen die dat wil de ruimte en de ondersteuning krijgt zichzelf verder te ontwikkelen. Vanuit de rol die Neushoorn als maatschappelijke en culturele organisatie in de stad en in de provincie vervult, bestaat een groot netwerk dat het Neushoorn-talent allerlei door- en uitstroommogelijkheden biedt.

Neushoorn heeft in de afgelopen 5 jaar een positie kunnen innemen in de culture infrastructuur van het Noorden en in het landschap van popcultuur. Voor de volgende jaren is het nodig om deze positie te consolideren en te borgen om op een gezonde wijze de toekomst in te gaan. Daarvoor is het van belang een robuuste en flexibele organisatie te krijgen, om studenten en makers nog meer de mogelijkheid te bieden hun talenten te uiten en om een gezonde financieringsmix te genereren en deze uit te bouwen.

In een onlangs uitgebracht extern rapport krijgt Neushoorn credits voor de goede bedrijfseconomische prestaties (o.a. de dekkingsgraden van de programmering, de horeca en de verhuur), waarbij aanbevelingen worden aangereikt ten einde de exploitatietekorten terug te dringen middels o.a.
herijking van de gemeentelijke opdracht, de hoogte van de subsidiering, de grondslagen van het vastgoed, alsook het beheer en gebruik van het gebouw. De adviezen in het rapport zijn overgenomen door het college van de gemeente Leeuwarden. De gemeenteraad van Leeuwarden neemt juni 2020 een besluit over de toekomstige financiering.

De opdracht

Het jaar 2020 brengt in allerlei denkbare scenario’s veranderingen met zich mee voor de organisatie Neushoorn en haar functie als centrum voor popcultuur. Veel aangaande Neushoorn is nu in ontwikkeling en vraagt van het bestuur vooral aandacht voor:
• Visie en strategie op het zijn van het centrum voor popcultuur binnen
de culture infrastructuur
• Organisatieontwikkeling
• Governance
• Passende en duurzame financiering voor de langere termijn
• Samenwerking met partners als ROC Friesland College, Harmonie en andere culturele partners in Leeuwarden en de regio

Het bestuur en de vacature

Stichting Popcultuur Neushoorn is per direct op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, met bestuurlijke ervaring, inzicht en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en affiniteit met cultuur en onderwijs.

Stichting Popcultuur Neushoorn hanteert een bestuur-model, waarbij bestuursleden integraal verantwoordelijk zijn op basis van collegialiteit. Het bestuur is verantwoordelijk voor voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van beleid. De uitvoering is gemandateerd aan de directeur.

De leden beschikken over de volgende kwaliteiten:
• affiniteit met de doelstellingen van de stichting;
• algemene interesse voor de samenleving en de culturele diversiteit;
• helikopterview, analytisch vermogen, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden;
• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische vraagstukken;
• bestuurlijke en/of directie-ervaring inzake bedrijfsvoering, financiën, informatisering, huisvesting en/of contractmanagement;
• kunnen werken in teamverband;
• discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;
• klankbord voor de directie kunnen zijn voor diverse (deel-)terreinen van beleid;
• de bedrijfsvoering, de financiële en culturele prestaties in algemene zin kunnen beoordelen.

Een van de gezochte nieuwe bestuursleden wordt aanvullend gevraagd de rol van ‘secretaris’ in te vullen en daarmee expliciet:
• zorg te dragen voor de waarden en normen van de Governance Code Cultuur, het Fair Practice Label en de Code Culturele Diversiteit;
• in samenspraak met directeur en voorzitter verantwoordelijkheid te nemen voor de agenda voor de bestuursvergaderingen;
• de afwikkeling van de bestuurlijke actiepunten te bewaken;
• de naleving van de bestuursbesluiten en statutaire bepalingen te bewaken.

Procedure, planning en sollicitatie

• De vacatures zijn opengesteld op 4 maart 2020. Reageren kan tot uiterlijk 21 maart 2020, na deze datum worden sollicitaties in reserve genomen.
• Werving vindt plaats in eigen netwerk, social media en digitale platformen in de culturele sector.
• Conform statuten wordt bij de samenstelling van het bestuur en bij de werving van een nieuw lid rekening gehouden met de aard van de stichting, haar activiteiten en gewenste deskundigheid, achtergrond en diversiteit (met bijzondere aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht).
• Informatie over de organisatie en het bestuur is opvraagbaar bij de afzonderlijke bestuursleden.
• Motivatiebrieven en CV’s kunnen worden aangeleverd bij hester@neushoorn.nl.
• Na het opstellen van een short list van mogelijke kandidaten en vergelijking met het profiel, neemt de voorzitter contact op met mogelijke kandida(a)t(en).
• Voorts vinden gesprekken plaats met 2 bestuursleden. Voorafgaand aan het gesprek vindt voorbereiding plaats van de te bespreken onderwerpen en de stellen vragen.
• Indien een kandidaat benoembaar is, vindt een klik-gesprek plaats met het voltallig bestuur en de directeur.
• Na benoeming worden de relevante netwerkpartners op de hoogte gesteld en vindt publicatie op de site van Neushoorn plaats. De nieuwe bestuursleden treden z.s.m. toe tot het bestuur.

Leeuwarden, maart 2020