COVID-19

a. Deze huisregels zijn aangevuld met de maatregelen die Neushoorn neemt om te voldoen aan de RIVM-richtlijnen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19. Deze aangepaste huisregels gelden vanaf 1 juni 2020 en blijven gelden totdat de van overheidswege opgelegde beperkingen worden opgeheven. De aanvullingen op de huisregels worden opgenomen onder de reguliere huisregels.

b. Deze aangepaste huisregels kunnen tussentijds worden aangepast wanneer de actuele situatie daarom vraagt. De meest actuele versie is altijd te vinden op neushoorn.nl/huisregels.

c. Deze aanvullingen komen voort uit het ‘Protocol heropening pop-, improvisatie- en jazzpodia Covid-19’ van de VNPF. De meest actuele versie van dit protocol is te vinden op https://www.vnpf.nl/dossiers/covid-19-protocol

HUISREGELS

 1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in Neushoorn en door Neushoorn georganiseerde evenementen op andere locaties. Deze huisregels zijn ook in te zien bij de kassa van Neushoorn.
 2. Tevens zijn de “Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) Aangesloten Podia en Festivals” van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op https://www.vnpf.nl/dossiers/bedrijfsvoering-ondernemerschap/algemene-bezoekersvoorwaarden en in te zien bij de kassa van Neushoorn.
 3. In Neushoorn kunnen bezoekers worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 83dBA. Neushoorn adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn in Neushoorn verkrijgbaar. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers.
 4. Voor activiteiten waarbij een minimumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend. Voor alle overige activiteiten geldt dat bezoekers t/m 14 jaar onder begeleiding moeten zijn van een volwassene (18+).
 5. Neushoorn schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in Neushoorn is geldige legitimatie verplicht. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18. Het is bezoekers van onder de 18 jaar ook niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen. Bij constatering van overtreding wordt de toegang ontzegd.
 6. In Neushoorn is de handel in soft- en harddrugs verboden, evenals het gebruik van harddrugs Ten aanzien van gebruik van en handel in harddrugs, hanteert Neushoorn een zero-tolerancebeleid. Bij constatering van handel e/o het aantreffen van drugs wordt de politie ingeschakeld.
 7. Bezoekers onder invloed van drank en/of drugs wordt de toegang ontzegd. Aan bezoekers die zoveel alcohol nuttigen dat dit leidt tot ongewenst gedrag, kan de verkoop van drank gestaakt worden.
 8. Roken is in het gebouw nergens toegestaan. Dit geldt tevens voor het gebruik van e-sigaretten. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 9. Het is in Neushoorn niet toegestaan om:
  – Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden, in bezit te hebben;
  – Stiften, spuitbussen of stickers in bezit te hebben
  – Zonder toestemming professionele opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken;
  – Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te – verspreiden in en om het gebouw
  – Glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen
  – Eigen consumpties mee naar binnen te nemen
  – Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift
  – Zonder toestemming dieren mee te nemen.
 10. Neushoorn behoudt zich het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding gerelateerd aan clubverband van welke aard dan ook de toegang te weigeren.
 11. Eventueel ontstane schade wordt verhaald op de veroorzaker.
 12. Artiesten, organisatoren van producties en Neushoorn zijn gerechtigd beeld- e/o geluidsopnamen te (laten) maken van evenementen, inclusief van het publiek. Dit materiaal mag openbaar gemaakt worden en verveelvoudigd. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.
 13. Er is cameratoezicht in het gehele pand. Camerabeelden worden gedurende 7 dagen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld indien zij daartoe verzoekt.
 14. Registratie van evenementen, in welke vorm dan ook (fotograferen, filmen, geluidsopnamen) is verboden. Registraties mogen door Neushoorn in beslag worden genomen en worden vernietigd.
 15. Aanwijzingen van medewerkers van Neushoorn dienen te allen tijde worden opgevolgd. Dit betekent o.a. het meewerken aan een tassencontrole en het opvolgen van ontruimingsinstructies.
 16. In alle gevallen waarin de huisregels en algemene bezoekersvoorwaarden niet voorzien, beslist het personeel van Neushoorn. Deze beslissingen zijn bindend. Klachten, van iedere aard, kunnen worden ingediend bij de directie van Neushoorn.

AANVULLENDE HUISREGELS COVID-19

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en de medewerkers.
 • Bezoekers die aantoonbaar een gezamenlijk huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, kunnen in groepen komen en naast elkaar verblijven.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt.
 • Het podium kan bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. Desinfecteer bij binnenkomst je handen.
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos (pin of mobiel).
 • Ter plaatse zal je worden geïnformeerd over het veilig gebruik van de garderobe en/of lockers en of de jas mee in de zaal moet.
 • De sanitaire voorzieningen zijn onder strikte voorwaarden te gebruiken. Hierover zal je ter plekke worden geïnformeerd. Niet alle toiletten zullen mogelijk in gebruik zijn.
 • Zorg ervoor dat jouw gedrag niet leidt tot de verspreiding van speekseldruppels (denk aan het fluiten op de vingers). Als het podium vindt dat jouw gedrag niet passend is, zal je hierop worden geattendeerd en verzocht worden dit gedrag te stoppen. Als daaraan geen gehoor wordt gegeven, kan de toegang worden ontzegd. Schade die het podium leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.