1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in Neushoorn en door Neushoorn georganiseerde evenementen op andere locaties. Deze huisregels zijn ook in te zien bij de kassa van Neushoorn.
 2. Tevens zijn de “Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) Aangesloten Podia en Festivals” van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op https://vnpf.nl/onderwerpen/bezoekersvoorwaarden/ en in te zien bij de kassa van Neushoorn.
 3. In Neushoorn kunnen bezoekers worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 83dBA. Neushoorn adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn in Neushoorn verkrijgbaar. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers.
 4. Voor activiteiten waarbij een minimumleeſtijd geldt, is legitimatie verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend. Voor alle overige activiteiten geldt dat bezoekers t/m 14 jaar onder begeleiding moeten zijn van een volwassene (18+).
 5. Neushoorn schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in Neushoorn is geldige legitimatie verplicht. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18. Het is bezoekers van onder de 18 jaar ook niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen. Bij constatering van overtreding wordt de toegang ontzegd.
 6. In Neushoorn zijn de handel in en het gebruik van soſt- en harddrugs verboden, evenals het bezit van harddrugs of meer dan een gebruikershoeveelheid soſtdrugs. Ten aanzien van gebruik van en handel in harddrugs, hanteert Neushoorn een zerotolerancebeleid. Bij constatering van handel e/o het aantreffen van drugs wordt de politie ingeschakeld.
 7. Bezoekers onder invloed van drank en/of drugs wordt de toegang ontzegd. Aan bezoekers die zoveel alcohol nuttigen dat dit leidt tot ongewenst gedrag, kan de verkoop van drank gestaakt worden.
 8. Roken is in het gebouw nergens toegestaan. Dit geldt tevens voor het gebruik van e-sigaretten. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.
 9. Het is in Neushoorn niet toegestaan om:
  – Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden, in bezit te hebben;
  – Stiſten, spuitbussen of stickers in bezit te hebben
  – Zonder toestemming professionele opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken;
  – Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te – verspreiden in en om het gebouw
  – Glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen
  – Eigen consumpties mee naar binnen te nemen
  – Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschriſt
  – Zonder toestemming dieren mee te nemen.
 10. Het is niet toegestaan om rugtassen mee naar binnen te nemen. Kleine handtassen van maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn wel toegestaan en mogen mee naar binnen.
 11. Neushoorn behoudt zich het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding gerelateerd aan clubverband van welke aard dan ook de toegang te weigeren.
 12. Eventueel ontstane schade wordt verhaald op de veroorzaker.
 13. Artiesten, organisatoren van producties en Neushoorn zijn gerechtigd beeld- e/o geluidsopnamen te (laten)maken van evenementen, inclusief van het publiek. Dit materiaal mag openbaar gemaakt worden en verveelvoudigd. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.
 14. Er is cameratoezicht in het gehele pand. Camerabeelden worden gedurende 7 dagen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld indien zij daartoe verzoekt.
 15. Registratie van evenementen, in welke vorm dan ook (fotograferen, filmen, geluidsopnamen) is verboden. Registraties mogen door Neushoorn in beslag worden genomen en worden vernietigd.
 16. Aanwijzingen van medewerkers van Neushoorn dienen te allen tijde worden opgevolgd. Dit betekent o.a. het meewerken aan een tassencontrole en het opvolgen van ontruimingsinstructies.
 17. In alle gevallen waarin de huisregels en algemene bezoekersvoorwaarden niet voorzien, beslist het personeel van Neushoorn. Deze beslissingen zijn bindend. Klachten, van iedere aard, kunnen worden ingediend bij de directie van Neushoorn.

COVID-19: Op dit moment gelden er geen aanvullende coronamaatregelen voor je bezoek aan Neushoorn. Indien er weer coronaregels vanuit de Overheid opgesteld worden zal Neushoorn voor een veilig bezoek te allen tijde de adviezen van het RIVM opvolgen en haar huisregels hierop aanpassen.