_onsale
zondag 11 december
Deur 19:00 - Aanvang 19:30

Kom kijken en luisteren naar het eindresultaat van de deelnemers van SJONG IT! onder leiding van de SJONG IT! Live band m.m.v. Pieter Wilkes. Entree is gratis dus kom je familielid, vriendin of collega aanmoedigen.

Op Stim fan Fryslân hebben de inwoners van Fryslân SJONG IT! Live gekozen om uit te voeren om de Friese taal meer toekomst te geven. 19 amateur zangers / zangeressen en 1 koor hebben samen met Piter Wilkens een vertaling van een lied in het Fries gemaakt en gaan deze onder begeleiding van de SJONG IT! band laten horen.

FRYSK:
Kom sjen en harkje nei it einresultaat fan de dielnimmers fan SJONG IT! ûnder lieding fan de SJONG IT! Live bân m.m.v. Piter Wilkes. Entree is fergees dus kom dyn famyljelid, freondinne of kollega oanmoedigjen.

Op Stim fan Fryslân hawwe de ynwenners fan Fryslân SJONG IT! Live! keazen om út te fieren om de Fryske taal mear takomst te jaan. 19 amateur sjongers/sjongeressen en 1 koar hawwe tegearre mei Piter Wilkens in oersetting fan in liet yn it Frysk makke en sy sille dizze ûnder begelieding fan de SJONG IT! bân hearre litte.

Tijden
19:00 Deuren
19:30 SJONG IT! Deel 1
20:15 Pauze
20:45 SJONG IT! Deel 2

Zaal: AA-Security Arena | Type: Staconcert | Garderobe gratis

20223 ---- 1687024800 ----167567718518764 ---- 1683830700 ----167567718520217 ---- 1678989600 ----167567718519493 ---- 1678384800 ----167567718520152 ---- 1677920400 ----1675677185