Stichting Harmoniekwartier is een non-profit instelling en verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van popcentrum Neushoorn. Stichting Harmoniekwartier is erkend als (culturele) ANBI en heeft culturele en maatschappelijke doelstellingen. De stichting richt zich op popcultuur in het breedste zin van het woord en het ontwikkelen van talent.

Missie
De stichting heeft ten doel het (doen) in standhouden en het (doen) exploiteren van het centrum van popcultuur “Het Harmoniekwartier” in Leeuwarden, en het daarmee, in samenwerking met anderen – bieden van verbindende en inspirerende plek waar liefhebbers, culturele organisaties, individuele kunstbeoefenaars, onderwijs en publiek elkaar ontmoeten om te leren, te experimenteren en om popcultuur te beleven.

De stichting beoogt haar doelen te bereiken door onder meer:

 • Het (doen) bieden van een brede popprogrammering: van mainstream tot niche. van popmuziek tot popliteratuur;
 • het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig programma;
 • het bieden van een ‘brûsplak’ voor nieuwe ideeën en initiatieven;
 • het zijn van een broedplaats en aanjager voor vernieuwende festivals;
 • het stimuleren en ondersteunen van nieuwe (pop)cultuur initiatieven in Leeuwarden;
 • het leveren van een belangrijke bijdrage aan het verstreken van de levendigheid in de stad Leeuwarden;
 • het (doen) exploiteren van een horeca faciliteit;
 • het mede doen realiseren van de onderwijsvisie van Firda, onder andere door het bieden van leer- en ervaringswerkplekken;
 • het zijn van een ontmoetingsplek voor zowel popartiesten, producenten, kopers, financiers, studenten van onder meer het Firda als het algemeen publiek;
 • het organiseren van ondersteunende, informerende en educatieve activiteiten voor popartiesten, aanstormend talent, studenten, van onder meer Firda, andere direct betrokkenen en het algemene publiek;
 • het houden van belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerkingen daarmee, het financieren daarvan (in welke vorm dan ook)alsmede het besturen daarvan respectievelijk het houden van toezicht daarop, een en ander voor zover een dergelijke participatie, samenwerking of financiering dienstbaar is aan de verwezenlijking van het doel van de stichting;
 • het samenwerken met andere culturele instellingen in Leeuwarden met Firda, met de gemeente Leeuwarden, andere overheden zoals de provincie Friesland en andere regionale, provinciale of landelijke organisaties op het gebied van (pop)cultuur en onderwijs;
 • al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting zal zich bij het verwezenlijken van haar doel laten leiden door de Principes en Best Practice-bepalingen van de Governance Code, die geldt voor de cultuursector, zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden.