Click here for English

Vragen: Contact 

Wat is de locatie van Neushoorn?

Neushoorn is gevestigd op Ruiterskwartier 41, 8911BP te Leeuwarden. 

Hoe kan ik contact met Neushoorn opnemen?

Je kunt onze contactinformatie vinden op neushoorn.nl/contact.

Of stuur een berichtje via onze social media!

Wanneer is jullie receptie geopend?

Zie voor actuele openingstijden neushoorn.nl/contact

Wanneer kan ik jullie telefonisch bereiken?

Telefonisch zijn we bereikbaar via +31 58 303 0730. Ga naar onze contactpagina voor de actuele bereikbaarheidstijden.

Waar kan ik mijn persverzoek naar toe sturen? 

Persverzoeken mogen verstuurd worden naar info@neushoorn.nl

Kan ik bij jullie optreden? 

We kijken graag met je mee naar de mogelijkheden om bij ons op te treden. Verzoeken hiervoor kunnen naar onze programmeurs worden gestuurd. 

Wietze Meetsma (Programmamanager): wietze@neushoorn.nl 

Hanneke Dijkstra (Junior programmeur indie): hanneke@neushoorn.nl

Max Dijkstra (Junior programma dance): max@neushoorn.nl

Waar kan ik mijn ei kwijt? 

Suggesties, klachten en complimenten mogen verstuurd worden naar service@neushoorn.nl. Ook kan je een review achterlaten via Google of TripAdvisor

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie programma? 

Je kunt op de hoogte blijven door onze website en social media (Facebook en Instagram) in de gaten te houden. Hierop publiceren wij al onze evenementen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief:Vragen: Evenementen en praktische informatie 

Waar kan ik het tijdschema vinden? 

Het tijdschema van onze evenement publiceren wij een week van te voren op de webpagina van het evenement en in het Facebookevenement. Bij evenementen waar je al tickets voor hebt gekocht ontvang je een servicemail met daarin het tijdschema en praktische informatie. Tijden zijn altijd onder voorbehoud.

Wat is de minimumleeftijd van jullie evenementen? 

Voor alle evenementen geldt dat bezoekers t/m 14 jaar onder begeleiding moeten zijn van een volwassen (18+). Bij activiteiten waar een minimumleeftijd geldt wordt dit gecommuniceerd op onze website en in de servicemail. Hierbij geldt dat legitimatie verplicht is: zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend.

Wat zijn jullie betaalmogelijkheden? 

Consumpties aan de bar kunnen alleen met PIN worden afgerekend. Wil je toch je drankjes betalen met contant geld? Dan kun je hiervoor bij onze receptie terecht. Hier kun je een pas aanschaffen, waarop je d.m.v. contant geld, of via PIN ieder gewenst bedrag kunt laten opwaarderen. Met deze pas kun je vervolgens aan iedere receptie betalen door de pas te gebruiken als PIN-pas (zonder pincode). Overgebleven tegoed wordt niet teruggestort, passen blijven geldig en kun je dus te bij een volgend bezoek weer gebruiken.

Is er een bewaakte garderobe of zijn er kluisjes? 

Voor je jas hebben we een gratis garderobe. Vooraf aan een evenement kun je op onze website controleren of de garderobe geopend is. Voor tassen geldt dat het niet is toegestaan om rugtassen mee naar binnen te nemen. Kleine handtassen van maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn wel toegestaan en mogen mee naar binnen. Wil je ook een tas opbergen? Gebruik dan een van de lockers (formaat: L 42 cm x B 25 cm x H 34 cm). Bij de kassa kun je hiervoor een token kopen voor € 2,-.

Verkopen jullie gehoorbescherming? 

Oordoppen zijn te verkrijgen bij de oordoppenautomaten bij de ingang en in de foyer. Hiervoor kun je bij de receptie een token kopen voor € 5,-. Luistertip: draag tijdens onze concerten oordoppen met muziekfilter, houd voldoende afstand tot de speakers en gun je oren tussendoor even rust.

Wat zijn jullie alcoholregels? 

Neushoorn schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in Neushoorn is geldige legitimatie verplicht. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18. Het is bezoekers van onder de 18 jaar ook niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen. Bij constatering van overtreding wordt de toegang tot Neushoorn ontzegd.

Waar kan ik jullie huisregels vinden? 

Onze huisregels zijn te vinden op de volgende pagina: https://neushoorn.nl/bezoekinfo/huisregels/ 

Hebben jullie een fietsenstalling? 

Achter ons pand als je door de Haniasteeg fietst, bevindt zich een onbewaakte fietsenstalling. Wil je je stalen ros liever warm en beveiligd stallen, dan kan dit in de fietsenstalling op het Zaailand. Vriendelijk verzoek om geen fietsen voor of naast het pand te stallen i.v.m. bereik vluchtroutes, omwonenden en omliggende horecazaken.

Waar kan ik parkeren? 

Neushoorn is gelegen op loopafstand van het centraal station in Leeuwarden. Parkeren kan dichtbij in parkeergarage Zaailand of Oldehove.

Parkeergarage Zaailand

Zaailand 5 

8911 BL Leeuwarden 

Parkeergarage Oldehove

Oldehoofsterkerkhof 3 

8911 DH Leeuwarden 

Ik ben iets verloren in Neushoorn. Wat doe ik nu? 

Tijdens een evenement kan je medewerkers vragen of er iets gevonden is. Mocht je er na afloop van een evenement achterkomen dat je iets kwijt bent geraakt, dan kan je ons bereiken via service@neushoorn.nl

Mag ik fotograferen of filmen tijdens het evenement? 

Het maken van foto’s of video’s met professionele apparatuur is niet toegestaan, tenzij hier vooraf toestemming voor is verleend. Je mag opnamen maken met je mobiel, maar zorg dat je andere bezoekers en artiesten hier niet meer hindert. 

Zou je het leuk vinden om op vrijwillige basis maandelijks foto’s te maken van concerten? Stuur dan een mail naar info@neushoorn.nl voor meer informatie. 


Vragen: Tickets en verkooppunten

Waar koop ik mijn tickets?

Tickets koop je gemakkelijk online of aan de receptie. De openingstijden van de receptie vind je hier. Online tickets verkopen we op onze website via het platform Stager. Zolang een evenement of concert niet uitverkocht is kun je deze hier altijd kopen. Alle tickets vind je hier:


Kan ik mijn tickets retourneren?

Het is niet mogelijk om tickets te retourneren. Alle verkopen zijn definitief en we kunnen geen tickets terugnemen. Mocht het gaan om een verplaatst of geannuleerd evenement, dan is het mogelijk verzoek tot restitutie in te dienen via service@neushoorn.nl.

Ik ben mijn tickets kwijt, wat nu?

Als je je ticket kwijt bent, kun je deze via https://stager.co/nl/tickets-kwijt/ je tickets opnieuw versturen en daarna downloaden. Mocht dit niet lukken, dan helpen we je graag verder via service@neushoorn.nl.

Uitverkocht evenement?

Uitverkocht = uitverkocht. Dit houdt in dat er aan de deur ook geen tickets meer te verkrijgen zijn. Wil je toch bij het evenement aanwezig zijn? Koop dan, indien beschikbaar, je ticket via TicketSwap. Dankzij onze samenwerking met TicketSwap elimineren we ticketfraude en met Secure Swap wordt ervoor gezorgd dat jij als koper een geheel nieuw en geldig ticket krijgt.

English

F.A.Q

QUESTIONS: CONTACT

What is the location of Neushoorn?

Neushoorn is located on Ruiterskwartier 41, 8911BP in Leeuwarden.

How can I contact Neushoorn?

You can find our contact information on neushoorn.nl/contact

Or send us a message on our social media!

When is your reception open?

See for current opening hours neushoorn.nl/contact

Where can I send my press request?

Press requests may be sent to marketing@neushoorn.nl.

Can I perform at your venue?

We are happy to look at the possibilities of performing with us. Requests for this can be sent to our programmers.

Wietze Meetsma (Program Manager): wietze@neushoorn.nl

Hanneke Dijkstra (Junior Programmer Indie): hanneke@neushoorn.nl 

Max Dijkstra (Junior Programmer Dance: max@neushoorn.nl

Where can I put my suggestion, complaint or compliment?

Suggestions, complaints and compliments may be sent to service@neushoorn.nl . You can also leave a review via Google or TripAdvisor.

How do I stay informed about your events?

You can stay informed by keeping an eye on our website and social media (Facebook and Instagram). We publish all our events on these platforms. Don’t want to miss anything? Then subscribe to our newsletter:


QUESTIONS: EVENTS AND PRACTICAL INFORMATION

Where do I find the timetable of my event?

We publish the schedule of our events on our website. When you’ve already bought a ticket for an event a few days in advance, you will receive a service mail containing the timetable and practical information. Timetables are always subject to change.

What is the minimum age for your events?

For all events, visitors up to the age of 14 must be accompanied by an adult (18+). For activities where a minimum age applies, this will be communicated on our website and in the service email. Proof of identity is mandatory: no access will be granted without a valid proof of identity.

What is your method of payment?

Consumption at the bar can only be paid with card. Do you still want to pay for your drinks with cash? Then you can contact our reception for this. Here you can purchase a pass, on which you can use cash, or via card, you can upgrade with any amount. With this card you can then pay at any reception by using the card as a debit card (without a PIN code). Remaining credit will not be refunded, passes remain valid and can therefore be used again on a subsequent visit.

Is there a guarded wardrobe or are there lockers?

We have a free and guarded wardrobe for your coat. It is not allowed to bring backpacks inside. Small handbags of maximum A4 size and approximately 10 cm thick are allowed and may be taken inside. Do you also want to store a bag? Then use one of the lockers (size: L 42 cm x W 25 cm x H 34 cm). You can buy a token for this for €2,- at the cash register.

Do you sell hearing protection?

Earplugs are available from the earplug dispensers at the entrance and in the foyer. You can buy a token for this at the reception for €5,-. Listening tip: wear earplugs with a music filter during our concerts, keep a sufficient distance from the speakers and give your ears a rest in between.

What are your alcohol rules?

Neushoorn does not serve alcohol to visitors under the age of 18. Valid ID is required to buy alcohol in Neushoorn. It is strictly forbidden for visitors to resell or pass on alcohol to anyone under the age of 18. Visitors under the age of 18 are also not allowed to accept or consume alcohol. If you are caught violating these rules, access to Neushoorn will be denied.

Where do I find your house rules?

Our house rules can be found on the following page: https://neushoorn.nl/bezoekinfo/huisregels/

Where do I park my bike?

There is an unguarded bicycle parking behind Neushoorn. If you prefer to store your bike warm and secure, you can do so in the bicycle parking at Zaailand. We kindly request not to park bicycles in front of or next to the building because of the traffic, the reach of escape routes, local residents and surrounding catering establishments.

Where do I park my car?

Neushoorn is located within walking distance of the central station in Leeuwarden. You can park nearby in the Zaailand or Oldehove parking garage.

Zaailand parking garage

Zaailand 58911 BL Leeuwarden

Parking garage Oldehove

Oldehoofsterkerkhof 38911 DH Leeuwarden

I lost something at Neushoorn. What should I do?

During an event you can ask or staff if they can check for you. If you find out after an event that you have lost something, you can reach us at service@neushoorn.nl.

Can I take photos or film during the event?

Taking photos or videos with professional equipment is not allowed, unless permission has been granted in advance. You are allowed to make recordings with your mobile phone, but make sure that you do not disturb other visitors and artists here.

Would you like to take pictures of concerts on a monthly basis on a voluntary basis? Send an email to info@neushoorn.nl for more information.


QUESTIONS: TICKETS AND SELLING POINTS

Where do buy my tickets?

You can easily buy tickets online or at the reception. You can find the opening hours of the reception here. We sell online tickets on our website via the Stager platform. As long as an event or concert is not sold out, you can always buy it here. All tickets can be found here:

Can I get a refund?

It is not possible to refund tickets. All sales are final and we can`t take tickets back. If it concerns a rescheduled or canceled event, it is possible to submit a request for a refund via service@neushoorn.nl.

I lost my tickets, what should I do now?

Lost ticket

If you have lost your ticket, you can download it again from your ticket email. If you have lost your email, we are happy to help you via service@neushoorn.nl.

Sold out event?

Sold out = sold out. This means that tickets are no longer available at the door. Do you still want to attend the event? If available, buy your ticket via TicketSwap. Thanks to our partnership with TicketSwap, we eliminate ticket fraud and Secure Swap ensures that you, the buyer, receive a completely new and valid ticket.