Click here for English

Huisregels 

 1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen in Neushoorn en door Neushoorn georganiseerde evenementen op andere locaties. Deze huisregels zijn ook in te zien bij de receptie. 
 1. Tevens zijn de “Algemene Bezoekersvoorwaarden van de bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (VNPF) Aangesloten Podia en Festivals” van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op https://vnpf.nl/onderwerpen/bezoekersvoorwaarden/ en in te zien bij de receptie van Neushoorn. 
 1. In Neushoorn kunnen bezoekers worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 83dBA. Neushoorn adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen. Oordoppen zijn in Neushoorn verkrijgbaar. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers. 
 1. Voor activiteiten waarbij een minimum- of maximumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend. Voor alle overige activiteiten geldt dat bezoekers t/m 14 jaar onder begeleiding moeten zijn van een volwassene (18+). 
 1. Neushoorn schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in Neushoorn is geldige legitimatie verplicht. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18. Het is bezoekers van onder de 18 jaar ook niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen. Bij constatering van overtreding wordt de toegang ontzegd. 
 1. In Neushoorn zijn de handel in en het gebruik van soſt- en harddrugs verboden, evenals het bezit van harddrugs of meer dan een gebruikershoeveelheid soſtdrugs. Ten aanzien van gebruik van en handel in harddrugs, hanteert Neushoorn een zerotolerancebeleid. Bij constatering van handel e/o het aantreffen van drugs wordt de politie ingeschakeld. 
 1. Bezoekers onder invloed van drank en/of drugs wordt de toegang ontzegd. Aan bezoekers die zoveel alcohol nuttigen dat dit leidt tot ongewenst gedrag, kan de verkoop van drank gestaakt worden. 
 1. Roken is in het gebouw nergens toegestaan. Dit geldt tevens voor het gebruik van e-sigaretten. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald. 
 1. Het is in Neushoorn niet toegestaan om: 
  – Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden, in bezit te hebben; 
  – Stiften, spuitbussen of stickers in bezit te hebben 
  – Zonder toestemming professionele opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken; 
  – Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te – verspreiden in en om het gebouw 
  – Glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen 
  – Eigen consumpties mee naar binnen te nemen 
  – Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift 
  – Zonder toestemming dieren mee te nemen. 
 1. Het is niet toegestaan om rugtassen mee naar binnen te nemen. Kleine handtassen van maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn wel toegestaan en mogen mee naar binnen. 
 1. Neushoorn behoudt zich het recht voor iedereen met aanstootgevende klederdracht en/of kleding gerelateerd aan clubverband van welke aard dan ook de toegang te weigeren. 
 1. Eventueel ontstane schade wordt verhaald op de veroorzaker. 
 1. Artiesten, organisatoren van producties en Neushoorn zijn gerechtigd beeld- e/o geluidsopnamen te (laten)maken van evenementen, inclusief van het publiek. Dit materiaal mag openbaar gemaakt worden en verveelvoudigd. Personen die in de opnamen voorkomen, geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding. Verzoek om beeld te laten verwijderen kan ingediend worden via marketing@neushoorn.nl.
 1. Er is cameratoezicht in het gehele pand. Camerabeelden worden gedurende 7 dagen bewaard en zo nodig aan de politie ter beschikking gesteld indien zij daartoe verzoekt. 
 1. Registratie van evenementen met professionele aparatuur (fotograferen, filmen, geluidsopnamen) is verboden. Registraties mogen door Neushoorn in beslag worden genomen en worden vernietigd. 
 1. Aanwijzingen van medewerkers van Neushoorn dienen te allen tijde worden opgevolgd. Dit betekent o.a. het meewerken aan een tassencontrole en het opvolgen van ontruimingsinstructies. 
 1. In alle gevallen waarin de huisregels en algemene bezoekersvoorwaarden niet voorzien, beslist het personeel van Neushoorn. Deze beslissingen zijn bindend. Klachten, van iedere aard, kunnen worden ingediend bij de directie van Neushoorn. 


English

House rules

 1. These house rules apply to all visitors of Neushoorn and events organized by Neushoorn at other locations. These house rules can also be viewed at the reception.
 2. The “General Terms and Conditions for Visitors of the Podia and Festivals Affiliated with the Association of Dutch Poppodia and Festivals (VNPF)” also apply. These terms and conditions can be found at https://vnpf.nl/onderwerpen/bezoekersvoorwaarden/ and can be viewed at the reception of Neushoorn.
 3. In Neushoorn, visitors can be exposed to noise levels above 83dBA. Neushoorn advises visitors to wear hearing protection. Earplugs are available in Neushoorn. Hearing protection is the responsibility of visitors.
 4. For activities where a minimum or maximum age applies, identification is required. Access will not be granted without a valid proof of identity. For all other activities, visitors up to the age of 14 must be accompanied by an adult (18+).
 5. Neushoorn does not serve alcohol to visitors under the age of 18. Valid ID is required to buy alcohol in Neushoorn. Visitors are strictly prohibited from reselling or passing on alcohol to anyone under the age of 18. Visitors under the age of 18 are also not permitted to accept or consume alcohol. If a violation is found, access will be denied.
 6. In Neushoorn, the trade in and use of soft and hard drugs is prohibited, as is the possession of hard drugs or more than a user amount of soft drugs. Neushoorn applies a zero tolerance policy with regard to the use of and trade in hard drugs. In the event of drug trafficking and/or finding, the police will be called.
 7. Visitors under heavy influence of alcohol and/or drugs will be denied entry. The sale of alcohol can be stopped for visitors who consume so much alcohol that this leads to undesirable behaviour.
 8. Smoking is not allowed anywhere in the building. This also applies to the use of e-cigarettes. Any fines imposed on the organization as a result of the violation by the visitor will be recovered from the visitor.
 9. In Neushoorn it is not allowed to:
  – Posess weapons, dangerous/sharp objects, or other objects or substances that may lead to dangerous situations;
  – To have markers, spray cans or stickers in your possession
  – Use professional recording equipment for image or sound without permission;
  – Distribute flyers or other promotional material in and around the building without permission
  – Take glasses or bottles, with or without drinks, outside
  – Bring your own drinks inside
  – Bringing medicines without a doctor’s prescription
  – Bringing animals without permission.
 10. It is not allowed to bring backpacks inside. Small handbags of maximum A4 size and approximately 10 cm thick are allowed and may be taken inside.
 11. Neushoorn reserves the right to refuse entry to anyone with offensive clothing and/or clothing related to a club of any kind.
 12. Any damage caused will be charged to the perpetrator.
 13. Artists, organizers of productions and Neushoorn are entitled to make video and/or sound recordings of events, including those of the public. This material may be made public and reproduced. Persons appearing in the recordings give permission for this by attending the event, without claiming any compensation. Requests to have images removed can be submitted via marketing@neushoorn.nl.
 14. There is camera surveillance throughout the property. Camera images are kept for 7 days and, if necessary, made available to the police if requested.
 15. Registration of events with professional equipment (photographing, filming, sound recordings) is prohibited. Registrations may be confiscated and destroyed by Neushoorn.
 16. Instructions from Neushoorn employees must be followed at all times. This means, among other things, cooperating in a bag check and following evacuation instructions.
 17. In all cases not covered by the house rules and general terms and conditions for visitors, the Neushoorn staff decides. These decisions are binding. Complaints of any nature can be submitted to the management of Neushoorn.