ANBI Gegevens

Click here for English

Stichting Popcultuur Neushoorn is erkend als (culturele) ANBI. Hierbij hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

Officiële naam
Stichting Popcultuur Neushoorn

Fiscaal nummer
8543.94.540

Contactgegevens
Bezoek- & postadres
Ruiterskwartier 41
8911BP Leeuwarden
Tel. receptie: +31 (0)58-3030730
E-mail: info@neushoorn.nl

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Tamara Bok
Voorzitter

Wieke Wiersma
Secretaris

Kor Bolhuis
Portefeuille financiën en penningmeester

Lieuwe Toren
Portefeuille educatie & onderwijs
(voorgedragen lid namens Firda/Friesland College)

Erica Tervelde
Algemeen bestuurslid

Beleidsplan
Vanuit haar missie voert Neushoorn de uitvoeringsovereenkomst, zoals contractueel vastgelegd met de gemeente Leeuwarden, uit.

Beloningsbeleid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers (bezoldigde medewerkers) en vrijwilligers (onbezoldigde medewerkers). Werknemers worden beloond conform de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals, of de CAO Nederlandse Podia. De bezoldiging van de directeur bestuurder voldoet aan de lokale WNT-norm zoals vastgesteld in de Leeuwarder Kaderverordening Subsidies. Raad van Toezicht-leden zijn vrijwilliger.

Neushoorn neemt deel aan het Convenant Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals, dat door de Belastingdienst met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals is overeengekomen. In dit convenant staan de afspraken en standpunten over onder andere:

  • de vrijwilligersvergoedingen alsmede verstrekkingen aan de vrijwilligers en de berekening daarvan
  • de verstrekkingen aan de werknemers en de berekening daarvan
  • gratis verstrekken van consumpties bij evaluatie van evenementen en concerten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2020

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022


English

ANBI

Stichting Popcultuur Neushoorn is recognized as a (cultural) ANBI foundation.

Official name

Stichting Popcultuur Neushoorn

Fiscal Code

8543.94.540

Contact details

Visiting & postal address

Ruiterskwartier 41

8911BP Leeuwarden

Tel. reception: +31 (0)58-3030730

Email: info@neushoorn.nl

Board composition and the names of the board members:

Tamara Bok

Chair

Wieke Wiersma

secretary

Kor Bolhuis

Portfolio finance and treasurer

Lieuwe Toren

Portfolio education & teaching

(nominated member on behalf of Firda/Friesland College)

Eric Tervelde

General board member

Policy plan

Based on its mission, Neushoorn executes the implementation agreement, as contractually laid down with the municipality of Leeuwarden.

Remuneration Policy

A distinction is made between employees (salaried employees) and volunteers (unsalaried employees). Employees will be replaced in accordance with the Collective Labor Agreement Dutch Poppodia and Festivals, or the Collective Labor Agreement Dutch Podia. The remuneration of the managing director meets the local WNT standard as laid down in the Leeuwarder Subsidies Framework Ordinance. Supervisory Board members are volunteers.

Neushoorn participates in the Covenant Association of Dutch Poppodia and Festivals, which has been agreed by the Tax and Customs Administration with the Association of Dutch Poppodia and Festivals. This covenant contains the agreements and agreements about, among other things:

  • the volunteer fees take part in the volunteers and its calculation
  • the versions of the employees and their calculation
  • free distribution of consumption when evaluating events and concerts

Standard form publication obligation ANBI 2020

Standard form publication obligation ANBI 2021