Onze missie

Click here for English


De stichting heeft ten doel het (doen) in standhouden en het (doen) exploiteren van popcentrum Neushoorn in Leeuwarden, en het daarmee, in samenwerking met anderen – bieden van verbindende en inspirerende plek waar liefhebbers, culturele organisaties, individuele kunstbeoefenaars, onderwijs en publiek elkaar ontmoeten om te leren, te experimenteren en om popcultuur te beleven.

De stichting beoogt haar doelen te bereiken door onder meer:

 • Het (doen) bieden van een brede popprogrammering: van mainstream tot niche. van popmuziek tot popliteratuur;
 • het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig programma;
 • het bieden van een ‘brûsplak’ voor nieuwe ideeën en initiatieven;
 • het zijn van een broedplaats en aanjager voor vernieuwende festivals;
 • het stimuleren en ondersteunen van nieuwe (pop)cultuur initiatieven in Leeuwarden;
 • het leveren van een belangrijke bijdrage aan het versterken van de levendigheid in de stad Leeuwarden;
 • het (doen) exploiteren van een horeca faciliteit;
 • het mede doen realiseren van de onderwijsvisie van Firda, onder andere door het bieden van leer- en ervaringswerkplekken;
 • het zijn van een ontmoetingsplek voor zowel popartiesten, producenten, kopers, financiers, studenten van onder meer het Firda als het algemeen publiek;
 • het organiseren van ondersteunende, informerende en educatieve activiteiten voor popartiesten, aanstormend talent, studenten, van onder meer Firda , andere direct betrokkenen en het algemene publiek;
 • het houden van belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerkingen daarmee, het financieren daarvan (in welke vorm dan ook)alsmede het besturen daarvan respectievelijk het houden van toezicht daarop, een en ander voor zover een dergelijke participatie, samenwerking of financiering dienstbaar is aan de verwezenlijking van het doel van de stichting;
 • het samenwerken met andere culturele instellingen in Leeuwarden met het Firda, met de gemeente Leeuwarden, andere overheden zoals de provincie Friesland en andere regionale, provinciale of landelijke organisaties op het gebied van (pop)cultuur en onderwijs;
 • al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De stichting zal zich bij het verwezenlijken van haar doel laten leiden door de Principes en Best Practice-bepalingen van de Governance Code, die geldt voor de cultuursector, zoals deze thans of in de toekomst zullen luiden.English

Our mission

The aim of the foundation is to maintain and operate Neushoorn in Leeuwarden, and thereby, in collaboration with others, offer a connecting and inspiring place where enthusiasts, cultural organizations, individual art practitioners, education and the public meet to learn, experiment and experience pop culture.

The foundation aims to achieve its goals by:

 • Offering a broad pop programming: from mainstream to niche. from pop music to pop literature;
 • realizing a high-quality program;
 • offering a ‘brûsplak’ for new ideas and initiatives;
 • being a hotspot and instigator for innovative festivals;
 • stimulating and supporting new (pop) culture initiatives in Leeuwarden;
 • making an important contribution to enhancing the liveliness in the city of Leeuwarden;
 • operating a catering facility (or having it operated);
 • helping to realize the educational vision of Firda, among other things by offering learning and experience workplaces;
 • being a meeting place for pop artists, producers, buyers, financiers, students from Firda, among others, and the general public;
 • organizing supporting, informative and educational activities for pop artists, up-and-coming talent, students, including Firda, other parties directly involved and the general public;
 • holding interests in legal persons, partnerships and companies, cooperating with them, financing them (in whatever form) as well as managing them or supervising them, all this insofar as such participation, cooperation or financing is subservient to the realization of the purpose of the foundation;
 • cooperating with other cultural institutions in Leeuwarden with Firda, with the municipality of Leeuwarden, other governments such as the province of Friesland and other regional, provincial or national organizations in the field of (pop) culture and education;
 • everything that is directly or indirectly related to this or that can be conducive thereto, everything in the broadest sense of the word.

The foundation’s assets serve to achieve the foundation’s purpose.

The foundation does not aim to make a profit.

In achieving its goal, the foundation will be guided by the Principles and Best Practice provisions of the Governance Code, which applies to the cultural sector, as they read now or in the future.